Warning: Declaration of Dottoro_Walker_Nav_Menu::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/c/6/c6b63509-fa21-470e-83c5-5555785134de/greengang.eu/web/wp-content/themes/dottoro/lib/common/structure/navigation.php on line 534
Projekt pre politiky Integrovaného manažmentu krajiny | greengang

Názov a sídlo prijímateľa: GreenGang, Pod Kaštieľom 294/25, 95 135 Veľké Zálužie

Názov projektu: Projekt  pre  politiky Integrovaného  manažmentu krajiny v súvislosti voda-pôda-potraviny-energia-klíma

Miesto realizácie projektu: Prešovský kraj

Výška poskytnutého NFP: 288 054,99 Eur

Opis projektu:

Ciele projektu

 • Rozvinúť systém hodnotenia krajinného priestoru IT technológiami, ktoré prostredníctvom termovíznych kamier a ďalších senzorov zalietavaním nepilotnými lietadlami budú predkladať samosprávam stav prírodného prostredia, teplotný režim krajiny, hodnotenia sucha, stavu poškodenia krajiny.
 • Zvýšiť informovanosť pre samosprávy o možnostiach hodnotenia stavu krajiny, poškodenia a teplotného režimu o príčinách zmeny klímy prostredníctvom IT technológií.
 • Zvýšiť informovanosť o možnostiach využívania IT technológií pre navrhovanie riešení pre územné plánovanie.
 • Navrhnúť súbor odporúčaní a opatrení pre samosprávy a správcom pozemkov na zmiernenie sucha, prevenciu pred povodňami a ako  efektívne využívať potenciál krajiny a dažďovú vodu pri správe pozemkov

Špecifické ciele

 • Na úrovni troch vybraných miest Lipany, Sabinov a Stará Ľubovňa urobiť environmentálny monitoring a termovízne snímkovanie krajiny, hodnotenie teplotného režimu a vodnej bilancie pre potreby územného plánovania a strategického rozhodovania v územnoplánovacej dokumentácii.
 • Zapojiť lokálne samosprávy a ďalších zainteresovaných do prípravy spracovania integrovaných riešení pre zvýšenie vodnej, potravinovej, klimatickej a energetickej bezpečnosti na úrovni obcí prostredníctvom mapovania krajiny, vyhodnocovanie environmentálneho monitoringu IT technológiami.
 • Zapojiť lokálne samosprávy a ďalších zainteresovaných do spracovania metodiky na ochranu prírodných zdrojov na úrovni komunít prostredníctvom termovízneho snímkovania a environmentálneho monitoringu krajiny a využívania moderných IT technológií.

Využitie termovízneho snímkovania krajiny pre potreby strategického plánovania a územného rozvoja miest a obcí

Hlavná aktivita projektu je zameraná na monitoring územia termovíznym snímkovaním bezpilotným zalietavaním častí katastrov miest zapojených do projektu, kde sa bude sledovať stav poškodenia krajiny, schopnosť krajiny zachytávať dažďovú vodu a teplotný režim krajiny. Za účelom zhodnotiť aktuálny stav krajiny, jeho analýzy a následného návrhu na realizáciu potrebných zmien a opatrení potrebných na trvalo udržateľnú ochranu a obnovu prírodných zdrojov.

Hlavná aktivita projektu bude pozostávať z troch základných činností (monitorovanie, hodnotenie, návrh riešení) v rámci ktorých budú prebiehať jednotlivé projektové práce.

Činnosť č. 1: Monitorovanie stavu poškodenia krajiny vybraných častí katastrov miest Lipany, Sabinov, Stará Ľubovňa a vyhodnotenie stavu prírodného prostredia pre územnoplánovacie rozhodovanie samospráv.

Činnosť č. 2: Hodnotenie výstupov z monitoringu krajiny a spracovanie výstupov z workshopov

Činnosť č. 3: Návrh riešení  a možnosti využívania termovízneho snímkovania pre strategické plánovanie a rozvoj miest a obcí

Merateľné ukazovatele

 • Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií (14)
 • Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov (7)
 • Počet zrealizovaných informačných aktivít (20)
 • Počet navrhnutých opatrení zameraných na zefektívnenie VS (7)
 • Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS (1)

Aktuálny stav projektu:

Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť dňa 5.3.2019. Týmto dňom zároveň začala fáza realizácie projektu. Začala sa realizovať Činnosť č. 1: Monitorovanie stavu poškodenia krajiny vybraných častí katastrov miest Lipany, Sabinov, Stará Ľubovňa a vyhodnotenie stavu prírodného prostredia pre územnoplánovacie rozhodovanie samospráv.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.